UGDYMAS KARJERAI

Ugdymas karjerai. Kas tai?

Tai reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą.  Įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galėtų pritaikyti savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose (profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimo, atitinkamo išsilavinimo įgijimo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, kvalifikacijos tobulinimo), tiek ir tolesniuose jo etapuose. 

–        Ugdymo karjerai tikslas:·         

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

–        Uždaviniai: 

        Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.

      Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

      Remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus. ·              Remiantis asmenine ateities vizija, gebėti kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą.

     Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 • Interdum velit euismod in pellentesque.
 • Tristique et egestas quis ipsum suspendisse.
 • Nibh nisl condimentum id venenatis.
 • Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla.
Ugdymo karjerai paslaugos
 • Interdum velit euismod in pellentesque.
 • Tristique et egestas quis ipsum suspendisse.
 • Nibh nisl condimentum id venenatis.
 • Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla.

Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraiška), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

• Savęs pažinimo – pažinti savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, kompetencijas, asmenines ir darbo vertybes, sieti jas su karjeros sprendimais, taip pat kritiškai vertinti bei taikyti planuojant ir įgyvendinant karjerą.

• Karjeros galimybių pažinimo – naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, rinkti ir sisteminti sau aktualią informaciją apie profesijas, mokymosi ir įsidarbinimo galimybes. Pažinti ir taikyti asmeninį konkurencingumą padedančius išsaugoti mokymosi būdus bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybių įvairove.

• Karjeros planavimo – nustatyti gyvenimo prioritetus, kelti, vertinti, derinti savo gyvenimo ir karjeros tikslus, koreguoti juos atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

• Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas siejant jas su gyvenimo tikslais bei karjeros plano įgyvendinimu. Sėkmingai pereiti į naujo tipo karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir joje įsitvirtinti. Parengti savo kompetencijos aplanką ir taikyti įvairius darbo ieškos būdus, modeliuojant juos savo karjeros plano kontekste.
Ugdymo karjerai paslaugų veiklos

Ugdymas karjerai:

• Grupinės paskaitos ir / ar teminės užduotys grupėse – tai grupiniai užsiėmimai savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros valdymo temomis (pvz., laiko planavimas ir konfliktų valdymas, darbo vietos kūrimas, skirtingos darbo formos ir kt.).

• Darbų aplanka ir gyvenimo aprašymo rengimas – susipažinti su pagrindinėmis gyvvenimo aprašymo (CV) dalimis, rengimo etapais. Išmokti parengti gyvenimo aprašymą (CV) ar darbų aplanką, susipažinti su gyvenimo aprašymo (CV) rengimo įrankiais, programomis, formatais (Europass, Euroguidance įrankis, Canva ir kt.).

• Pažintis su darbo ieška ir įrankiais – padėti mokiniams įgyti darbo paieškos įgūdžių ir / ar susirasti savo asmeninį karjeros planą, atliepiantį praktikos ir / ar darbo, savanorystės vietą; susipažinti su darbo / praktikos / savanorystės ieškos įrankiais; skatinti mokinius domėtis, tirti darbo rinką ir identifikuoti įsidarbinimo galimybes.

Konsultavimas:

• Karjeros plano kūrimas – padėti mokiniui susikurti savo asmeninę viziją, pasirengti karjeros planą, įvetinant mokinio galimybes ir tikslus, galimus karjeros pasirinkimus. Vėliau karjeros planas periodiškai aptariamas individualios konsultacijos metu.

• Individualios konsultacijos gyvai ir nuotoliniu būdu (karjeros plano ir įsivertinimo testo rezultatų aptarimas individualiai) – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksmus. Aptarti mokinio įsivertinimo testo rezultatus ir atsižvelgti į juos planuojant karjerą. Sudaryti sąlygas priimti racionalius karjeros sprendimus ir padėti mokiniui siekti karjeros plane išsikeltų tikslų, susieti plane išsikeltus tikslus su mokymuisi ir karjera, padėti identifikuoti tolesnes karjeros ir mokymosi galimybes.

Profesinis veiklinimas:

• Intensyvus profesinis veiklinimas (praktika, darbas pagal sutartį, savanorystė) – karjeros specialistas įvertina poreikį, kokia apimtimi reikėtų vykdyti profesinį veiklinimą ir pasirenka tinkamiausią formą ir būdą.

Informavimas:

• Informaciniai vizitai į klases – vizito metu į dalyko pamokas ar klasės valandėles karjeros specialistas teikia bendrą informaciją apie aktualius mokymosi ir karjeros pasiūlymus, svarbius etapus, sąlygas, galimybes ir kt.

• Informaciniai renginiai karjeros tema – karjeros dienos, specialybes pristatantys renginiai, kviestinių lektorių paskaitos, seminarai, dirbtuvės ir kt.
Papildomos veiklos:

• Darbas porose / grupėse, situacijų modeliavimas – išmokti save dalykiškai pristatyti (pokalbyje dėl darbo arba kitoje aplinkoje).

• Neformalusis ugdymas – papildomos neformaliojo švietimo veiklos, ugdančios bendrąsias ir karjeros kompetencijas.

• Savanorystė – karjeros kompetencijų ugdymas per savanorystę.

• Mainų programos ir kita projektinė veika – galimybė tobulinti profesines ir karjeros kompetencijas dalyvaujant mainų programose ir projektinėje veikloje.

• Verslumą ugdantys užsiėmimai – didinti mokinių verslumo galimybes ir lavinti su verslumu susijusius įgūdžius per neformaliojo švietimo ir profesinio orientavimo veiklas. 

„Pažink profesiją“
 • Interdum velit euismod in pellentesque.
 • Tristique et egestas quis ipsum suspendisse.
 • Nibh nisl condimentum id venenatis.
 • Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla.

Mažeikių politechnikos mokykla, siekdama padėti mokiniams pasiruošti įsitrauki į darbo rinką ir supažindinti juos su mokyklos siūlomomis specialybėmis, bei mokymosi sąlygomis, organizuoja ugdymo įstaigoms 8 – 12 kl. mokiniams taip pat užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims profesinio veiklinimo patyriminius ir pažintinius vizitus.
Profesinio veiklinimo patyriminiuose vizituose mokiniai turės galimybę praktiškai išbandyti specialybę, išmėginti įrangą ir darbo atlikimo technologijas.
Profesinio veiklinimo pažintinių vizitų metu mokiniai susipažins su specialybe, darbo pobūdžiu, reikalingomis kompetencijomis ir gebėjimais, darbo įrankiais ir įranga, technologijomis ir ateities perspektyvomis.  

Naudinga informacija internete 

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai svetainė, kurioje rasite mokinio knygą su įvairiomis užduotimis; filmus, nuotraukas ir aprašymus apie įvairias profesijas.
www.euroguidance.lt – orientavimas karjerai, naudinga informacija apie profesijas, testai, vaizdinės priemonės. 

Kontaktai

Karjeros specialistė
Inesa Kniežauskienė
Tel. +370 443 20483, +370 661 31535
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.