Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė dirba T - 103 kabinete.

Darbo laikas:

Pirmadienį 8.00 – 12.00 val. dirba Politechnikos mokyklos Viekšnių skyriuje.
Politechnikos mokykloje Mažeikiuose:
Antradienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
Ketvirtadienį 8.00 – 12.00 val.

El. paštas: vitalijapo @gmail.com

Sveikatos priežiūros specialistės veiklos tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kurios padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
• Vykdyti mokinių sveikatos duomenų stebėseną,
• Ugdyti mokiniams sveikos gyvensenos įgūdžius,
• Vykdyti mokinių sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją mokykloje.

Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma vadovaujantis „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė:
• renka ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatą ir sergamumą,
• informuoja apie mokinių sveikatą, gydytojų rekomendacijas mokytojus, grupių auklėtojus,
• konsultuoja ir informuoja mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, mokinių tėvus sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais,
• suteikia pirmą pagalbą ligų ar traumų atveju,
• organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (valandėles, renginius) mokiniams, rengia stendinius ir el. pranešimus sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos klausimais,
• konsultuoja mokyklos maitinimo aptarnavimo darbuotojus sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais,
• teikia informaciją ir pagalbą kūno kultūros mokytojams, komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą,
• dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje,
• bendradarbiauja su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais, su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės ir socialinės pagalbos įstaigų specialistais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė darbe vadovaujasi Mažeikių rajono savivaldybės sveikatos biuro mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. vasario 21d. įsakymu Nr. V-42.

   

Informacija dėl koronaviruso  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla