PATVIRTINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos 
direktoriaus 2011 m. 
lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 41

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

1. Mažeikių politechnikos mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams.

2. Mokyklos taryba vadovaujasi mokyklos patvirtintais nuostatais, neprieštaraujančiais LR įstatymams, švietimo ir mokslo ministerijos įsakymams, nutarimams, mokyklos nuostatams bei vidaus tvarkos taisyklėms.

3. Rinkimai į Mokyklos tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu; veiklos periodas – 2 metai.

4. Taryba sudaroma iš 14 narių (2 mokinių tėvų (rūpintojų) atstovai, 6 mokytojai, 2 mokiniai, 1 socialinis partneris, 1 rajono savivaldybės administracijos atstovas ir 2 vietos bendruomenės atstovai).

5. Į Tarybą deleguoja: tėvus (rūpintojus) – mokyklos tėvų (rūpintojų) komitetas, mokytojus – Mokyklos mokytojų taryba, mokinius – Mokyklos mokinių taryba, socialinių partnerių atstovus – socialiniai partneriai, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė, rajono savivaldybės administracijos atstovą – rajono savivaldybės administracija.

6. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

8. Taryba:

8.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
8.2. svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo metų veiklos programą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
8.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 
8.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
8.5. išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 
8.6. teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
8.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
8.8. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
8.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

9. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla