1976 metų spalio 2-ą dieną įvyksta mokyklos atidarymas. Oficialus pirmasis mokyklos pavadinimas – Mažeikių 50-oji vidurinė miesto profesinė technikos mokykla. Naujos mokyklos užsakovas – besikurianti Mažeikių Naftos perdirbimo gamykla, kuriai bus reikalingi kvalifikuoti specialistai ir dalį jų paruoš naujoji mokykla. Daugiausia rūpesčių tenka pirmajam mokyklos direktoriui Petrui Vasiliauskiui ir direktoriaus pavaduotojui mokymo gamybos reikalams Vytui Bernotavičiui.

Pirmaisiais mokslo metais buvo priimta 240 mokinių. Pagrindinės specialybės – technologinių kompresorių mašinistai, operatoriai ir statybininkai.

Naujoje mokykloje užvirė gyvenimas. Suburtas jungtinis moksleivių ir darbuotojų dūdų orkestras, Donato Grušo pastangomis įrengta uždara šaudykla, aukšto įvertinimo susilaukė mokyklos agitbrigada, užmegzti ryšiai su Novopolocko, Baltarusijos Grodno 127-ąja bei Šiaulių miesto profesinėmis technikos mokyklomis.

1980 metai labai reikšmingi – pradėjo dirbti Naftos perdirbimo gamykla.

1983 metais mokyklą paliko pirmasis direktorius Petras Vasiliauskis, nauja vadove tapo Laima Čejauskienė, kuri mokyklai vadovavo dvejus metus.

Nuo 1985 metų spalio 1 dienos prie mokyklos vairo stojo naujas vadovas – Stasys Šiurkus, kuris vadovavo mokyklai penkerius metus.

1989 metais mokykloje pradeda dirbti reorganizuotas Mažeikių vakarinis politechnikumas. Tais pačiais metais pradedamos vykdyti dieninio skyriaus politechnikumo studijos.

1990 metais mokyklai pradėjo vadovauti Alfredas Tamulaitis, o nuo 1995 metų šios pareigos patikėtos Stasiui Girdvainiui, kuris mokyklai vadovavo 15 metų.

Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio mokyklai vadovauja Vida Lumpickienė.

Nuo 2000 m. liepos 1 d. prie mūsų mokyklos buvo prijungta Viekšnių žemės ūkio mokykla, kuri tapo mūsų mokyklos skyriumi.

2001 metais politechnikos mokykloje pradėtos vykdyti aukštesniosios studijos – verslo vadybos ir įstaigų administravimo, kurioms vadovavo Marija Labžentienė.

Mokiniai ne vien tik mokosi, organizuojama įvairi neformalaus ugdymo veikla.

Bendradarbiaujame su užsienio partneriais iš Danijos EUC Lolland Nakskovo technikos ir verslo kolegijos. Užmegzti nauji ryšiai su kaimynine užsienio šalimi – Latvija, Saldus miesto profesine vidurine mokykla.

Bendradarbiaujame su Mažeikių rajono mokyklomis, gimnazijomis, Telšių apskrities profesinėmis mokyklomis, Skuodo kaimo verslo ir amatų mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centru.

Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. 2009 - 2010 m. m. vykdomi trys tarptautiniai Leonardo da Vinci programos mokinių ir mokytojų mobilumo projektai. Taip pat mokykla dalyvauja ES paramos fondo remiamame projekte pagal ŽIPV programą „Švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Mažeikių ir Telšių rajonuose“, kurį koordinuoja Mažeikių švietimo centras.

Vykdomas vaikų socializacijos programos projektas „Nepamirškime sportuoti“, prevencinė veikla.

Mokykla turi savo muziejų, vedamas metraštis.

Nuo 2004 metų mokykloje pradėtas leisti laikraštis „Žvilgsnis“, kuriame galima paskaityti apie mokykloje vykstančius renginius, įvairius susitikimus, išvykas, laisvalaikį. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-3535akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.
 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla