Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) veiklos tikslas – telkti mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam mokyklos valdymui, padėti spręsti mokyklai aktualius klausimus ir atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis.
2. Svarstyti ir aprobuoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
3. Teikti ir svarstyti mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
4. Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo.

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) NARIŲ SĄRAŠAS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) 2019 M. VEIKLOS PLANAS

Savivalda - tai aukščiausias mokyklos valdymo organas!

Dokumentai:

Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Patvirtinta mokyklos direktoriaus
2007-12-17 įsakymu Nr. 50A
 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Mokinių taryba (MT) - mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai, ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei nepamokinės mokinių veiklos klausimais.


1. Mokinių tarybos tikslas:
MT pagrindinis tikslas - praskaidrinti mokinių kasdienybę ir padėti visiems, kuriems reikia pagalbos. Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys. 
2. Mokinių tarybos struktūra:
Į mokyklos tarybą mokiniai renkami rugsėjo mėnesį vieneriems metams grupių susirinkimuose. Grupę atstovauja mokinių skaičius, atsižvelgiant į grupės mokinių skaičių. Jei grupėje mokinių iki 10 – 1 atstovas, jei grupėje apie 20 – 2 atstovai, jei grupėje 30 ir daugiau – 3 atstovai. 
Tarybą sudaro 9 - 11 mokinių , kurie į tarybą išrenkami kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį, vykstančios mokinių konferencijos metu, atviru balsavimu, surinkę daugumą balsų.

3. Mokinių tarybos funkcijos:
3.1. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę. 
3.2. Teikia pasiūlymus mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
3.3. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį. 
3.4. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje. 
3.5. Svarsto mokinių teisių ir pareigų mokykloje ir už mokyklos klausimus. 
3.6. Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos. 
3.7. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti. 
3.8. Skiria 1 mokinį (mokinių tarybos pirmininką) į mokyklos tarybą.

4. Mokinių Tarybos narių teisės:
4.1. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo. 
4.2. Mokyklos patalpose organizuoja mokinių tarybos posėdžius. 
4.3. Pareiškia savo nuomonę mokytojų tarybos posėdžiuose, anketose, apklausose. 
4.4. Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos ir nepamokinės mokinių veiklos klausimais.

5. Mokinių Tarybos narių pareigos:
5.1. Dalyvauti Tarybos posėdžiuose;
5.2. Dalyvauti ir pasisakyti jaunimui aktualiais klausimais komiteto posėdžiuose;
5.3. Ne rečiau kaip kartą per metus savo mokyklos mokinių tarybai pateikti ataskaitą už savo veiklą Taryboje;
5.4. Informuoti savo mokyklos bendruomenę apie posėdyje priimtus nutarimus.

6. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai:
6.1. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai.
6.2. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių. 
6.3. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti pateikęs pareiškimą su nurodytomis priežastimis, lėmusiomis tokį jo poelgį. 
6.4. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti atstatydintas 2/3 tarybos narių pageidavimu.

7. Mokinių tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimai:
7.1. Mokinių tarybos pirmininko teisės:
7.1.1. Sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą. 
7.1.2. Pateikti raštišką užklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą. 
7.1.3. Siūlyti du žmones į mokinių tarybos valdybą (pavaduotojus).
7.2. Mokinių tarybos pirmininko pareigos:
7.2.1. Susitinka su mokyklos administracija ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių vardu.
7.2.2. Atsako į grupių seniūnų pateiktus klausimus mokinių tarybai. 
7.2.3. Paskirsto užduotis tarybos nariams. 
7.2.4. Informuoja apie nutarimus.
7.3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos:
7.3.1. Pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

8. Mokinių tarybos nario įgaliojimai:
Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
8.1. Pasibaigia įgaliojimo laikas.
8.2. Atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą elgesį. 
8.3. Nebesimoko mokykloje.

9. Mokinių tarybos sprendimai:
Mokinių tarybos sprendimai priimami, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

10. Mokinių tarybos nuostatų keitimas:
10.1. Pasiūlymus keisti nuostatus gali teikti tarybos nariai, grupių seniūnai.
10.2. Nuostatai keičiami 2/3 MT narių balsų dauguma.

Mokinių tarybos veiklą koordinuoja mokyklos užklasinio darbo organizatorius.


SUDERINTA
Mokyklos tarybos posėdžio 2007-12-05
Protokolu Nr. 4

2017-2018 m. m.

Mokyklos mokinių tarybos nariai:

1. Gintė Petraitytė AO-63 gr. (mokinių tarybos pirmininkė);
2. Mantas Andriejauskas AS-67 gr. (mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas);
3. Kamilė Petrauskytė AO-59 gr. (sekretorė, sporto sektorius);
4. Paulius Ališauskas AS-54 gr. (sporto sektorius);
5. Deividas Gandzelis SED-69 gr. (sporto sektorius);

6. Donatas Česnauskis AS-54 gr. (ryšiai su visuomene);
7. Valentinas Borusas AO-66 gr. (ryšiai su visuomene);

8. Dalia Steponavičiūtė AP-57 gr. (socialinis sektorius);
9. Paulina Brazdeikytė AO-59 gr. (socialinis sektorius);

10. Viktorija Griciūtė AO-66 gr. (kultūros sektorius);
11. Dovydas Baublys M-71 gr. (kultūros sektorius;

12. Modestas Talmontas SED-69 gr. (tvarkos sektorius).Mokinių tarybos posėdžiai vyks antradieniais 15.30 val. mokyklos aktų salėje.

Mokinių tarybos nuostatai

PATVIRTINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos 
direktoriaus 2011 m. 
lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 41

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

1. Mažeikių politechnikos mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams.

2. Mokyklos taryba vadovaujasi mokyklos patvirtintais nuostatais, neprieštaraujančiais LR įstatymams, švietimo ir mokslo ministerijos įsakymams, nutarimams, mokyklos nuostatams bei vidaus tvarkos taisyklėms.

3. Rinkimai į Mokyklos tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu; veiklos periodas – 2 metai.

4. Taryba sudaroma iš 14 narių (2 mokinių tėvų (rūpintojų) atstovai, 6 mokytojai, 2 mokiniai, 1 socialinis partneris, 1 rajono savivaldybės administracijos atstovas ir 2 vietos bendruomenės atstovai).

5. Į Tarybą deleguoja: tėvus (rūpintojus) – mokyklos tėvų (rūpintojų) komitetas, mokytojus – Mokyklos mokytojų taryba, mokinius – Mokyklos mokinių taryba, socialinių partnerių atstovus – socialiniai partneriai, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė, rajono savivaldybės administracijos atstovą – rajono savivaldybės administracija.

6. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

7. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

8. Taryba:

8.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
8.2. svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo metų veiklos programą, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
8.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 
8.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
8.5. išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 
8.6. teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
8.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
8.8. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
8.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

9. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla