Informacija dėl mokymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu

   

   

Respublikinė konferencija Mažeikių politechnikos mokykloje 

Gegužės 21 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje įvyko respublikinė konferencija „Darbu grindžiamas mokymasis remiantis ES šalių patirtimi“.

Konferenciją vedė ugdymo karjerai koordinatorius Vaidas Andrijaitis. Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pasidžiaugė, kad konferencijoje dalyvauja ne tik Lietuvos profesinių mokyklų mokytojai, bet ir savivaldos bei verslo atstovai, supažindino su konferencijos tikslais ir uždaviniais.
Konferencijos tikslas – taikyti ir skleisti ES finansuojamuose projektuose įgytą patirtį profesinio mokymo, verslo ir savivaldos kontekste. Konferencijos uždaviniai – siekti ugdymo kokybės, remiantis profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi, rengiant kvalifikuotą specialistą sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai, kūrybingai mąstyti, orientuojantis į ateities perspektyvą, ugdyti visuminį požiūrį ir suvokti bendradarbiavimo svarbą, reiškinių ir problemų sąsajas bei taikyti žinias įvairiuose gyvenimo kontekstuose.

Sveikinimo žodį tarė Mažeikių politechnikos mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė. Ji padėkojo visiems atvykusiems į konferenciją dalyviams ir palinkėjo sėkmingo ir produktyvaus darbo aptariant savo ir užsienio šalių patirties taikymą darbe, paragino kelti problemas, siūlyti, kaip jas spręsti, dar labiau gerinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Konferencijos dalyvius pasveikino Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Sigutė Bernotienė. Ji pažymėjo, kad didžiausia šventė, kai susirenkama aptarti rezultatų, palinkėjo dalykiško bendradarbiavimo, įsiklausymo ir susiklausymo.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas, Mažeikių politechnikos mokyklos tarybos pirmininkas Apolinaras Stonkus pastebėjo, kad mokykla nusiteikusi rimtam darbui ir palinkėjo, kad visi ateities planai išsipildytų.

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Roberta Žaltauskienė pasveikino tuos, kuriems pavyko sudalyvauti šiame projekte ir akcentavo ypatingą tarpusavio bendradarbiavimo svarbą.

Projekto dalyviai skaitė pranešimus.

Apie socialinį dialogą tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo organizacijos kalbėjo l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė. Ji pristatė ir pakomentavo profesinio rengimo modelius – rinkos-liberalųjį, mokyklinį, dualinį ir mišrųjį, išsakė mokslininkų nuomonę, kad dualinis mokymas gali egzistuoti tik gerą įstatyminę bazę turinčioje valstybėje. Taip pat mokyklos vadovė kalbėjo apie mokyklos tarybą – kolegialų valdymo organą, kurį sudaro Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Mažeikių rajono savivaldybės ir verslo, Mažeikių politechnikos mokyklos atstovai. Taip pat išsakė mintis apie glaudų mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe, Mažeikių verslininkų asociacija, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriumi, Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, Mažeikių turizmo ir verslo informaciniu centru. Mokykloje vykdoma daug projektų, vienas iš jų 2016 metais įvykęs ERASMUS+: KA1 programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832, kuriame dalyvavo darbdaviai. Šiandien pristatomame projekte be darbdavių jau dalyvavo ir savivaldos atstovai. Pranešėja kalbėjo, kad vienas iš mokyklos strateginio plano tikslų yra ruošti kvalifikuotus darbininkus, tenkinančius darbo rinkos poreikius – plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, skatinti besimokančiųjų tarptautinį mobilumą užsienyje. Šiuo metu ypač suaktyvėjęs bendradarbiavimas su darbdaviais. Įsteigtas savivaldybės iniciuotas ir verslo remiamas mokinių skatinimo fondas. Svarbu, kad tarpusavio bendradarbiavimas dar stiprėtų ir gerintų rezultatus.

Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pristatė Erasmus+: KA1 programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777. Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių darbu grindžiamo mokymosi patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu. Projekto uždaviniai – susipažinti su profesinio mokymo proceso organizavimu Vokietijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, architektūros ir statybos, inžinerijos bei paslaugų asmenims sektoriams ruošiamomis pirminio profesinio mokymo programomis ir mokymo proceso organizavimu, pameistrystės/dualinio mokymo(si) ypatybėmis, pranašumais ir trūkumais, sklandaus bendradarbiavimo pavyzdžiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų; organizuojant pameistrystę/dualinį mokymą(si) Vokietijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, patobulinti profesinį mokymą vykdančių, organizuojančių ir kuruojančių asmenų, Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių narių atstovų ir Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo sričių vadovų bei projektų vadovo vadybines, dalykines, profesines ir bendrakultūrines kompetencijas panaudojant įgytą užsienio šalių patirtį.

Apie profesinio mokymo ateitį, iššūkius ir gerąją praktiką pasakojo mokyklos statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė. Ji pristatė Vokietijos administracinių vienetų ypatumus, dualinio mokymo Vokietijoje, kuris vykdomas apie 30 metų, ypatumus, projekto metu aplankytą Hamburgo profesinę statybos technikos mokyklą, Hamburgo statybos amatų centrą, statybos įmones, Liubeko amatų rūmus – vieną iš svarbiausių partnerių organizuojant dualinį mokymą Vokietijoje. Mokytoja kalbėjo apie mokymo proceso ypatybes, išskyrė Lietuvos ir Vokietijos mokyklų panašumus ir skirtumus. Mokytoja teigė, kad Vokietijoje dualinio mokymo organizavimas pagrįstas lankstaus valstybės reguliavimo ir darbdavių savanoriško dalyvavimo deriniu, kuris priklauso nuo įmonės specifinių poreikių ir reikalavimų.

Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Sigutė Bernotienė aptarė daugiašalį socialinį dialogą remiantis darbu grindžiamo mokymosi patirtimi Vokietijoje. Vicemerė pažymėjo, kad projektas buvo naudingas, įdomus ir tikslingas visiems dalyviams – savivaldai, verslui ir mokyklai. Ji atkreipė dėmesį, kad būtinas glaudus bendradarbiavimas ir analizė, kad bendradarbiaujant reikia prieiti prie bendro rezultato. Pranešėja sakė, kad savivalda gali tarpininkauti ir padėti, jau sukurta verslo skatinimo programa, bet reikia peržiūrėti mokymo programas, analizuoti specialistų poreikį, susitikti, aptarti, kokiu keliu eiti, be bendradarbiavimo negalima žengti į priekį.

Darbu grindžiamo mokymosi patirtį Prancūzijos pavydžiu aptarė UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas Tomas Martinaitis. Šio projekto dalyviai susipažino su Prancūzijos švietimo sistema, susitiko su unikalaus savivaldos organo, jungiančio 9 savivaldybes, LA PLAINE COMMUNE vadovybe, švietimo skyriaus vadovais, susipažino su bendrais savivaldos, švietimo ir verslo projektais, aplankė La Miel verslo inkubatorių ir diskutavo su jo direktoriumi, atsakingu už vadybą ir pagalbą įmonėms bei inkubatoriuje įsikūrusiais verslininkais. Lankėsi pameistrystės centre, įsikūrusiame Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, bendravo su mokytojais ir mokiniais, Versalio aplinkosaugos ir tvaraus vystymo institute susipažino su instituto veikla, rengiamomis programomis, mokymosi trukme, mokomaisiais dalykais, praktikos atlikimo vietomis ir įsidarbinimo galimybėmis.

Mokyklos suvirinimo darbų technologijos profesijos mokytoja metodininkė Tatjana Kinčinienė analizavo daugiašalio socialinio dialogo ypatumus, remiantis darbu grindžiamo mokymosi patirtimi Prancūzijoje. Ji džiaugėsi įgyta patirtimi, kad visi projekto dalyviai - savivaldos, verslo ir mokyklos atstovai - prisilietė prie profesinio mokymo. Remiantis Prancūzijos profesinio mokymo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo gerąja patirtimi buvo parengtos rekomendacijos, kurias būtų galima taikyti diegiant pameistrystę/dualinį mokymą(si). Pranešėja aptarė mokyklos, verslo ir savivaldos rekomendacijas. Ji atkreipė dėmesį, kad įmonėms trūkstant kvalifikuotų darbuotojų, tai gali būti vienas iš veiksnių, kuris skatintų verslą užsiimti pameistryste. Įmonė turėtų galimybę pati formuoti pameistrio įgūdžius pagal darbo vietos poreikius, verslo atstovams nereikėtų papildomai investuoti lėšų į mokymus, kol specialistas įgis kvalifikaciją, pameistrys jau besimokydamas kurtų pridėtinę vertę įmonei, jaunimas liktų mokytis ir dirbti Mažeikių rajono savivaldybėje.

Apie bendradarbiavimą tarp savivaldos ir verslo įstaigų organizuojant profesinį mokymą Portugalijoje kalbėjo UADBB „Legator“ Šiaulių skyriaus vadovas Mantas Pocevičius.

Jis papasakojo apie aplankytas mokyklas Lisabonoje, ten ruošiamas specialybes, mokinių darbus, praktinio mokymo klases – imitacines laboratorijas. Projekto dalyviai susitiko su vietos savivaldos administracijos darbuotojais bei Portugalijos prekybos ir pramonės rūmų atstovu, susipažino su Portugalijos švietimo sistema, diskutavo, dalinosi profesinio mokymo mokyklų bendradarbiavimo su vietos savivalda patirtimi organizuojant pameistrystę bei dualinį mokymą, aplankė didžiulį profesinio rengimo centrą, aprūpintą puikia mokomąja baze. Taip pat jie lankėsi „FABLAB LISBOA“ skyriuje. „FABLAB“ – pasaulinis tinklas. Dirbtuvės visame pasaulyje skiriasi savo sudėtingumu – nuo paprasčiausia įranga aprūpintų kūrybinių erdvių iki modernių, moksliniams tyrimams pritaikytų laboratorijų. „FABLAB LISBOA“ skyriuje gali savo idėjas įgyvendinti bet kokio amžiaus žmonės. Įmonė labai gerai aprūpinta naujausiomis technologijomis, o ją finansuoja savivaldybė. Ši įmonė labai sudomino vizito dalyvius. Po vizito daug diskutuota apie FABLAB įkūrimo galimybes Mažeikiuose bei jo panaudojimą darbu grindžiamame profesiniame mokyme.

Mokyklos paslaugų asmenims profesijos mokytojas Vaidas Andrijaitis kalbėjo apie daugiašalį socialinį dialogą remiantis darbu grindžiamo mokymosi patirtimi Portugalijoje. Jis pristatė mokyklos, verslo ir savivaldos rekomendacijas. Akcentavo, kad įdarbinat mokinius pagal pameistrystės sutartis įmonėje, mokiniai įgis daugiau praktinės būsimo darbo patirties ir išmoks dirbti kolektyve, įmonės specialistai turės galimybę iš anksto stebėti būsimą darbuotoją ir jį atsirinkti nuolatiniam darbui, mokiniai bus motyvuojami mokytis ir siekti geresnių praktinių darbo įgūdžių, nes žinos, jog jų gebėjimus besimokant stebi darbdaviai, kurie, baigus mokyklą, atsirinks geriausius ir įdarbins savo įmonėse, savivaldybė, skirdama lėšų kūrybinių dirbtuvių įkūrimui, pritrauks į mokyklą rajono progimnazijų ir gimnazijų moksleivius, didins nepilnamečių užimtumą rajone, skatins mokinių kūrybingumą.

Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pristatė projekto dalyvių pateiktų rekomendacijų „Darbu grindžiamas mokymasis“ išvadas.

Konferencijos pabaigoje kalbėjo Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius. Meras pranešė džiugią žinią iš Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos, kad pasirašyta susitarimo dėl pameistrystės modelio įgyvendinimo šalyje sutartis. „Taip, kad šios diskusijos apie pameistrystę laiku ir vietoje“, - teigė meras. Jis padėkojo už iniciatyvą, atliktus darbus ir palinkėjo suplanuotą veiklą tęsti toliau.
Konferencijos pabaigoje vyko rekomendacijų „Darbu grindžiamas mokymasis“ trišalis pasirašymas. Jas pasirašė Stasė Čupkovienė, Mažeikių politechnikos mokyklos l. e. direktoriaus pareigas, Vidmantas Macevičius, Mažeikių rajono savivaldybės meras ir Roberta Žaltauskienė, Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė.

Projekto dalyviams buvo įteikti Mažeikių politechnikos mokyklos pažymėjimai, liudijantys apie kokybiškai įgyvendintas veiklas projekto metu.

Bronislava Butnoriutė, profesijos mokytoja

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   

Budintis sargas  

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrstinklas

msc    PPR nario zenkliukas ltstatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla